General Conditions

Algemene voorwaarden van SimplyBooks vertegenwoordigd door EenvoudigFactureren BV, gevestigd te Kallestraat 19A 9991 Maldegem.

SimplyBooks is een online facturatiepakket. Indien u een account aanmaakt en/of gebruikt op SimplyBooks of indien u onze website bezoekt gaat u akkoord met de volgende voorwaarden en bepalingen en deze blijven van toepassing zolang uw account blijft bestaan op SimplyBooks of u de website bezoekt. Lees de Algemene Voorwaarden en zorg dat u deze begrijpt. Tijdens het aanmaken van een account op SimplyBooks moet u expliciet akkoord gaan met deze voorwaarden. Als u gebruikmaakt van SimplyBooks, wordt u geacht de Algemene Voorwaarden te hebben geaccepteerd. Als u niet akkoord gaat met enige voorwaarden, mag u geen gebruik maken van SimplyBooks.

Partijen

Vindt u in de voorwaarden ‘u’ of ‘uw’ terug, dan bedoelen we u als gebruiker van het online facturatiepakket en/of bezoeker van de website.

Leest u ‘wij’, ‘we’, ‘ons’, of ‘onze’, dan bedoelen we EenvoudigFactureren BV met ondernemingsnummer 0693.727.271, gevestigd te Kallestraat 19A, 9991, België.

Als u gebruikmaakt van de diensten van SimplyBooks namens een bedrijf of andere juridische entiteit, vertegenwoordigd u dat u de autoriteit hebt om dergelijke entiteit en de bijbehorende dochterondernemingen te verplichten de gebruiksvoorwaarden na te leven.

Is overeengekomen:

Gebruik van SimplyBooks

Onderworpen aan de naleving van de Algemene Voorwaarden verstrekken wij u hierbij het non-exclusieve, niet-overdraagbare recht om de diensten op SimplyBooks te gebruiken.

SimplyBooks is uitsluitend beschikbaar voor ondernemingen. U mag enkel in naam van een onderneming en indien u deze onderneming vertegenwoordigt een account aanmaken. Indien u meerdere ondernemingen vertegenwoordigt maakt u een nieuwe account aan per onderneming.

Langs SimplyBooks krijgt u toegang tot de software van SimplyBooks via de website https://www.simplybooks.be; hiertoe behoort een online facturatiepakket die onder andere de mogelijkheid biedt om gegevens toe te voegen en elektronische bedrijfsdocumenten aan te maken. Hiertoe behoort ook onze application programming interface (“API”) die beschikbaar is via de Website; alle software, gegevens, tekst, afbeeldingen, geluiden, video en inhoud die beschikbaar is gesteld via de website of via de API; enige nieuwe functies die zijn toegevoegd of de diensten vergroot.

Op SimplyBooks mag u geen handelingen verrichten die in strijd zijn met deze voorwaarden en u mag de dienst niet gebruiken om gegevens te verwerken of verspreiden die:

- onwettig, schadelijk, bedreigend, belastend, obsceen, overtredend, beledigend of racistisch of etnisch beledigend zijn.
- illegale activiteit vereenvoudigen;
- sexueel getinte afbeeldingen bevatten;
- onwettige overtredingen bevorderen;
- discriminerend zijn, gebaseerd op ras, geslacht, huidskleur, religie, seksuele geaardheid, handicap of enige andere illegale activiteit;
- of schade of letsel aan enig persoon of voorwerp kan veroorzaken.

U mag niet en u zult bevoegde gebruikers het niet toestaan om behalve voor zover toegestaan door enige geldende wetgeving die niet geschikt is voor uitsluiting op afspraak tussen de partijen; en behalve voor zover uitdrukkelijk is toegestaan onder de Algemene Voorwaarden, pogingen doen tot kopiëren, wijzigen, verveelvoudigen, het creëren van afwijkende werken, frame, spiegelen, opnieuw publiceren, downloaden, weergeven, verzenden, of verspreiden van de software, geheel of gedeeltelijk, in enige vorm of media of bij enig ander middel; of pogingen doen tot omgekeerde compilatie, ontleden, nabouw (reverse engineering) of anderszins beperken tot een ontvankelijke vorm van enig onderdeel van de software; of toegang tot alle of enige diensten teneinde een product of dienst te creëren die in strijd is met de diensten; of de diensten gebruiken en verstrekken aan derden, met uitzondering van waar dit uitdrukkelijk is aangegeven op de website; of licentiëren, verkopen, huren, leasen, overdragen, toewijzen, verspreiden, weergeven, bekendmaken of anderszins commercieel exploiteren of de diensten beschikbaar maken voor enige derde met uitzondering van u of de bevoegde gebruikers, of poging tot het verkrijgen of derden helpen om ongeoorloofde toegang te verkrijgen tot de diensten en/of documentatie. U zult alle redelijke pogingen doen om enig onbevoegde toegang tot, of gebruik van, de diensten te voorkomen en in het geval dat enig onbevoegde toegang of gebruik optreedt, ons hiervan direct op de hoogte te stellen.

Wij behouden ons het recht voor, zonder aansprakelijkheid naar u, om uw toegang tot SimplyBooks, de website, uw account of enig materiaal te schorsen, op te schorten of te beëindigen als u enige bepaling in de Algemene Voorwaarden schendt. De toegang tot SimplyBooks kan u worden ontzegt indien u niet-betaalde vergoedingen bij SimplyBooks heeft openstaan.

U bent verantwoordelijk voor de handelingen die worden verricht op uw account op SimplyBooks. Ook bij misbruik bent u verantwoordelijk. Het is dan ook belangrijk om een sterk wachtwoord te gebruiken of de toegang langs SSO correct te beveiligen en uw wachtwoord met niemand te delen.

Wij zullen naar redelijkerwijs pogingen ondernemen om enige geplande uitval van SimplyBooks te publiceren of u hierover op de hoogte stellen, en zullen redelijkerwijs pogingen ondernemen om u rechtstreeks via e-mail te contacteren om u te waarschuwen over een op handen zijnde schorsing of beëindiging van uw account op SimplyBooks.

U zult voldoen aan alle geldende wetgevingen en regelingen met betrekking tot uw activiteiten conform de Algemene Voorwaarden; en garanderen dat de bevoegde gebruikers de diensten en documentatie gebruiken in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden.

Verwerking van persoonsgegevens

SimplyBooks en de gebruiker erkennen dat door het aanmaken van een account op SimplyBooks de verwerking van persoonsgegevens vanaf 25 mei 2018 de Verordening (EU) 2016/679 (hierna: de “GDPR”) van toepassing is.

Voor de persoonsgegevens die SimplyBooks verzameld en verwerkt over de gebruiker is SimplyBooks de verwerkingsverantwoordelijke. Op deze gegevens is de Privacy Policy van SimplyBooks van toepassing. De gebruiker erkent de Privacy Policy van SimplyBooks te aanvaarden.

Voor de gegevens die de gebruiker toevoegd op SimplyBooks is de gebruiker de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van voormelde privacyregelgeving en is derhalve degene die het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. SimplyBooks is hierbij enkel de verwerker in de zin van de privacywetgeving en verwerkt persoonsgegevens louter ten behoeve van of in opdracht van de gebruiker.

De gebruiker kan een overeenkomst voor de verwerking van gegevens aanvragen langs e-mail op [email protected]

De gebruiker, als de verwerkingsverantwoordelijke, en SimplyBooks, als verwerker en verwerkingsverantwoordelijke, verklaren de privacyregelgeving (met inbegrip van de Privacywet en/of de GDPR) te zullen naleven. De gebruiker vrijwaart SimplyBooks integraal in hoofdsom, interesten en (gerechts- of advocaten)kosten voor alle aanspraken van derden in dit verband.

Vergoedingen

U erkent dat wij u een vergoeding kunnen aanrekenen bij het gebruik van SimplyBooks. Deze betaalde diensten zullen enkel geactiveerd worden na expliciete aanvraag van de gebruiker van de account of een persoon met bevoegde toegang.

Betaalde diensten worden afgesloten voor een bepaalde termijn (bijvoorbeeld 1 jaar) en worden enkel verlengd mits akkoord van de gebruiker. Bij aankoop (van een nieuwe periode) van een betaalde dienst heeft u 14 dagen de tijd, vanaf begin van de betalende periode, om af te zien van uw aankoop en de betaalde dienst te annuleren. Nadien is het niet mogelijk om de betaalde dienst stop te zetten tijdens een lopende periode.

Om een betaalde dienst te annuleren, binnen 14 dagen na begin van de periode, kunt u contact opnemen langs de servicedesk of per e-mail op [email protected]. Indien u de betaling reeds heeft uitgevoerd storten we u dan het betaalde bedrag volledig terug.

Wij behouden ons het recht voor om u kosten in rekening te brengen voor enig onderdeel van de diensten waarvoor wij vervolgens besluiten om kosten te bereken mits wij u hiervoor op redelijk termijn een kennisgeving hebben verzonden over dergelijke kosten en u de relevante functie van de diensten blijft gebruiken.

Momenteel bieden we ook het gratis Starter-pakket aan met beperkte functionaliteiten. Er is geen garantie dat dit gratis pakket blijft bestaan. Een vergelijking van de verschillende pakketten en welke prijs u ervoor betaald is te vinden op de website. Wij zijn gerechtigd om de vergoedingen te verhogen met een 30 dagen voorafgaande kennisgeving waarbij u kunt afzien van een eventuele verderzetting van het abonnement.

Om gebruik te maken van de betalende diensten moet u ons voorzien van geldige, up-to-date en volledige contact- en factuurgegevens. Betaling dient zo spoedig mogelijk te gebeuren na ontvangst van de factuur voor de betaalde dienst. Als wij geen betaling hebben ontvangen binnen 20 dagen na de vervaldatum en zonder voorbehoud aan enige van onze overige rechten en hulpmiddelen: kunnen wij, zonder aansprakelijkheid naar u, uw wachtwoord, account en toegang tot de diensten, geheel of gedeeltelijk, uitschakelen en wij zullen geen verplichting hebben om enige of alle diensten te verstrekken voor zolang de factu(u)r(en) onbetaald blijven; en er zal interest worden toegepast op dergelijke opeisbare bedragen tegen een jaarlijks bedrag, beginnend bij de vervaldatum en doorlopend totdat deze volledig is betaald,voor of na beoordeling.

Beperking van aansprakelijkheid

SimplyBooks kan in geen geval, in de mate dat door de wet is toegestaan, aansprakelijk gesteld worden, met inbegrip van, maar niet beperkend tot, nalatigheid, alle rechtstreekse, onrechtstreekse, onvrijwillige, speciale of volgschade die het resultaat is van het gebruik van of de onmogelijkheid om van de diensten gebruik te maken, elke verandering aan de diensten, onbevoegde toegang, alle gestuurde of ontvangen of niet gestuurde of ontvangen berichten en facturen, of van elk verzonden bericht waarvoor u SimplyBooks gebruik gemaakt heeft.

U veronderstelt enige verantwoordelijkheid voor resultaten die worden verkregen middels het gebruik van de diensten en de documentatie door u of een bevoegde gebruiker en voor de conclusies die hieruit worden getrokken. Wij zullen niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige schade die wordt veroorzaakt door fouten of omissies in enige informatie, instructie of script die door ons aan u wordt geleverd in relatie met de diensten of enige acties die naar u toe door ons worden uitgevoerd.

Niets in de Algemene Voorwaarden sluiten uw aansprakelijkheid uit: voor dodelijk of persoonlijk letsel door onze nalatigheid; of voor fraude of frauduleuze onjuiste vertegenwoordiging. Wij zullen niet aansprakelijk kunnen worden gesteld, door contractueel, misleiding (waaronder nalatigheid, schending van wettelijke bepalingen), onjuiste vertegenwoordiging, restitutie of anderszins voor enig verlies van winst, verlies van zaken, vermindering van goodwill en/of gelijksoortige verliezen of verlies of corruptie van gegevens of informatie, of zuiver economisch verlies, of voor enige speciale, indirecte of vervolgschade, kosten, schade, onkosten of uitgaven voortvloeiend uit de Algemene Voorwaarden; onze volledige gezamenlijke aansprakelijkheid door contractueel, misleiding (waaronder nalatigheid, schending van wettelijke bepalingen), onjuiste vertegenwoordiging, restitutie of anderszins voortvloeiend uit de prestatie of samengestelde prestatie van deze overeenkomst zal worden beperkt tot de totale betaalde vergoedingen aan ons tijdens de 12 maanden direct voorafgaand aan de datum waarop de claim is ontstaan.

Afwijzing van garanties

Alhoewel SimplyBooks zich inzet voor het aanbieden van een foutloze dienst en een hoge beschikbaarheid wijst SimplyBooks expliciet enige garanties af voor zover toegestaan door de wetgeving. Alle diensten worden verstrekt op basis van “op eigen bate en schade” en “als beschikbaar” zonder enige garanties. Wij wijzen uitdrukkelijk alle garanties af, uitdrukkelijk of geïmpliceerd, waaronder maar niet beperkt tot de geïmpliceerde garanties van verkoopbaarheid, eigendomsrechten, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-schending.

Wij zullen niet garanderen dat het gebruik van de diensten ononderbroken, virusvrij of foutloos zal zijn, of dat de diensten, documentatie en/of de door u verkregen informatie via de diensten zullen voldoen aan uw vereisten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige vertragingen, leveringsfouten of enig ander verlies of schade voortvloeiend uit de verzending van de gegevens via communicatienetwerken en faciliteiten, waaronder het internet en u erkent dat de diensten en documentatie onderworpen kunnen zijn aan de beperkingen, vertragingen en overige problemen die inherent zijn aan het gebruik van dergelijke communicatiefaciliteiten.

Force Majeure

Wij zullen geen aansprakelijkheid ten opzichte van u hebben conform de Algemene Voorwaarden als wij worden vertraagd of worden gehinderd in het uitvoeren van onze verplichtingen conform de Algemene Voorwaarden of door het uitvoeren van onze zaken, door handelingen, gebeurtenissen, omissies of ongevallen die buiten onze redelijk vermogen vallen, waaronder, maar niet beperkt tot stakingen, lock-outs, of andere industriële geschillen (of dit nu het personeel betreft of ons of een andere partij), defect van gebruiksdiensten of transport of telecommunicatienetwerk, natuurramp, oorlog, rellen, opstanden, kwaadaardige schade, naleving van enige wetgeving of overheidsvoorschrift, regel, bepaling of richtlijn, ongeval, uitval van fabriek of machinerie, brand, overstroming, storm of standaard van leveranciers of sub-contractanten.

Intellectuele eigendomsrechten

U erkent en stemt er mee in dat wij en/of onze licentieverstrekkers over alle intellectuele eigendomsrechten beschikken in de diensten en de documentatie. Voor zover hier uitdrukkelijk wordt vermeld, verlenen deze Algemene Voorwaarden u geen rechten voor, of in, patenten, auteursrechten, databaserechten, handelsgeheimen, handelsnamen, handelsmerken (ongeacht of deze zijn geregistreerd) of enige andere rechten of licenties voor wat betreft de diensten of de documentatie.

Beëindiging

U kunt op elke moment vragen om uw account te verwijderen op SimplyBooks. Aanvraag tot verwijdering kan langs de servicedesk of per e-mail op [email protected]. Bij twijfel of u de rechtmatige eigenaar van een account bent kunnen we u vragen om een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto en kaartnummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Eventuele lopende periodes van een betalend pakket worden niet terugbetaald bij een beëindiging van uw account.

SimplyBooks is steeds gerechtigd om uw account te beëindigen indien hiertoe een gegronde reden bestaat. Bij verwijdering van uw account wordt u hiervan per e-mail op de hoogte gebracht. Indien uw account reeds geruime tijd geen activiteit meer heeft gezien zullen we deze automatisch verwijderen; ook hiervan ontvangt u per e-mail een bericht en krijgt u de mogelijkheid om de verwijdering tegen te gaan.

Breuk

Als enige bepaling (of gedeelte hiervan) van de Algemene Voorwaarden door enige rechtbank of overheidsinstantie juridisch ongeldig, onuitvoerbaar of illegaal blijkt te zijn, zullen de overige bepalingen van kracht blijven. Als enige ongeldige, onuitvoerbare of illegale bepaling geldig, uitvoerbaar of legaal zou zijn als enig gedeelte zou worden verwijderd, blijft de bepaling van toepassing met welke wijziging noodzakelijk om de commerciële intentie tussen de partijen te behouden.

Volledige overeenkomst

De Algemene Voorwaarden en enige documenten waarnaar wordt verwezen, vormen de volledige overeenkomst tussen de partijen en overschrijven enige vorige overeenkomst, begrip of afspraak tussen deze partijen voor wat betreft de dekking van de overeenkomst. Elk van de partijen erkent en stemt er mee in dat het aangaan van de Algemene Voorwaarden van SimplyBooks niet is berust op enige uitvoer, belofte, verzekering, verklaring, vertegenwoordiging, garantie of begrip (ongeacht of dit schriftelijk is) van enige persoon (ongeacht of dit een partij van de Algemene Voorwaarden betreft) in relatie tot het onderwerp van de Algemene Voorwaarden, anders dan uitdrukkelijk uiteengezet is in de Algemene Voorwaarden.

Kennisgeving

Enige kennisgeving die vereist is te verstrekken onder deze voorwaarden moet schriftelijk plaatsvinden en zal via de website of persoonlijk, per gefrankeerde post of aangetekende post aan een geregistreerd kantoor van de andere partij worden bezorgd. Een kennisgeving die persoonlijk wordt overhandigd zal worden beschouwd als afgeleverd (of als de bezorging buiten kantooruren valt, om 9:00 uur op de eerst volgende werkdag). Een juist geadresseerde kennisgeving die per gefrankeerde post of aangetekende post wordt bezorgd, zal worden beschouwd als ontvangen op het moment dat deze is bezorgd tijdens de normale postronde. Een kennisgeving die wordt verzonden via de Website zal worden beschouwd als ontvangen ten tijde van de verzending.

Overdracht van rechten

U zult geen rechten of verplichtingen onder de Algemene Voorwaarden op enige andere wijze toewijzen, overdragen, berekenen, sub-contracteren of handelen. Wij mogen te allen tijde rechten of verplichtingen onder de Algemene Voorwaarden op enige andere wijze toewijzen, overdragen, berekenen, sub-contracteren of handelen.

Wetgeving en jurisdictie

De partijen gaan onherroepelijk er mee akkoord dat de rechtbanken van het Gerechtelijk Arrondissement Gent zijn bevoegd om enig geschil of claim die voortvloeit uit of in combinatie met de Algemene Voorwaarden of het onderwerp of formatie (waaronder non-contractuele geschillen of claims) zullen schikken.